Menu Sluiten

Lezing voor adviseurs Provincie Utrecht

Op dinsdag 13 april gaf auteur René Didde een korte lezing over het brede thema ‘droogte’ voor de Provinciale Commissie voor de Leefomgeving (PCL) van de Provincie Utrecht.

De PCL is een adviescommissie van ervaren inhoudelijke experts op verschillende terreinen, zoals natuur, woningbouw, energietransitie. Thema’s als klimaatverandering, verdroging, bodemdaling en waterberging zijn er bekend terrein.

In een schets gaf René veel voorbeelden van problemen én oplossingen specifiek in de provincie Utrecht. Er was aandacht voor onder meer het spectaculaire plan om rivier en regenwater te infiltreren in de zandgronden van de Veluwe, waardoor die als een soort ‘nationale gieter’ kunnen gaan werken.

De commissie gaat in de komende tijd een visie op droogte ontwikkelen en aanbieden aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Utrecht.